Váš dom a jeho fasáda je súčasťou verejného priestoru. Pozerajú sa naň aj vaši susedia, hrajú sa pred ním vaše deti, vidia ho návštevníci a turisti. je to vaše susedstvo.

susedstvo vyskum prvky
strkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovecstrkovectravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikytravnikyposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenposenostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredkyostredky

VÝSKUM ZAČAL MAPOVANÍM RUŽINOVA

Urbanistický výskum

História sídlisk Ružinova

Autori návrhu Dušan Kedro, Tibor Gebauer, Štefan Ďurkovič, Ladislav Pinkalský, Iľja Skoček, Ferdinand Konček, Ferdinand Milučký, Karol Ružek, Ľubomír Titl. Sídlisko Ružinov vynikalo v žičlivej dobe pre architektúru. Socialistický realizmus bol históriou a spoločnosť sa spamätávala s represálií. Uvoľnenie tohto obdobia prinieslo obrodenie v slovenskej kultúre naprieč celým spektrom aktivít. Architektúra bola súčasťou nového ľudského pohľadu na socializmus. Návrh sídliska vznikal v roku 1959 a realizácia v rokoch 1960 – 68. Sídlisko Ružinov bolo od začiatku navrhované ako záhradné mesto delené na štyri základné štvrte, Štrkovec, Trávniky, Ostredky a Pošeň. Tie sa ďalej delili na okrsky definované verejnými funkciami, školy, škôlky obchody. Zásadným prvkom návrhu je návrh verejnej zelene, ktorého základom sú dva parky (park Andreja Hlinku a park na Ostredkoch), dve vodné plochy (Štrkovecké a Ružinovské jazero) a zeleň Martinského cintorína. (zdroj Kol.: Bratislava atlas sídlisk 2011)

Práve delenie do logicky menších celkov, ktoré vytvárajú komunitný priestor je základnou pozitívnou hodnotou, ktorá je pre modernistické sídliska zriedkavá. Problémom súčastnosti je postupné vymazávanie komunitného charakteru sídliska. Budovy malých potravín a ostatných verejných služieb v jednotlivých okrskoch väčšinou neslúžia pôvodnej funkcii. Jednotný charakter územia je ďalej rozbíjaný rôznorodou farebnou identitou jednotlivých panelákov. Na jednej budove nájdete viacero farebných schém, ktoré si konkurujú a bojujú o to, ktorá je najindividuálnejšia. A tak sa z panelákov ich obyvatelia pokúšajú urobiť solitérne objekty, ktorými oni samy ale nikdy nebudú. Výsledok rozporu medzi pôvodným návrhom a novodobou farebnosťou vytvára vizuálny chaos. Z nášho pohľadu je potrebné vrátiť sa spať k chápaniu Ružinova ako komunitného sídliska. A znovuvybudovať priestorovú a vizuálnu identitu jednotlivých častí.

Mapovanie Ružinova

Mapovanie Ružinova slúžilo v tomto projekte na identifikovanie jednotlivých elementov sídliska a ich súčasného stavu. Jednotlivé vrstvy reprezentujú časti urbanizmu s ich kvantitatívnymi ukazovateľmi. Prekrytím jednotlivých vrstiev je možné označiť jednotlivé susedské okrsky, poprípade skúmať vzťahy medzi jednotlivými elementami sídliska.

Pre definovanie konkrétneho susedstva je rozhodujúca jeho poloha. Základným poznávacím znakom, ktorý sme navrhli, je farba. Tá identifikuje dané susedstvo. Výber konkrétnej farby je ponechaný na rozhodnutie vo vnútri susedstva, avšak je obmedzený nami navrhnutým vzorkovníkom možných farebností.

Prezentovaný výskum je výsledkom niekoľkých týždňov mapovania Ružinova. Za taký krátky čas však nie je možné zmapovať všetko a stopercentne. Pokiaľ v mapách nájdete chybu napíšte nám, radi ju odstránime.

Susedstvá

Mapa vyjadruje ohraničenie komunít, ktoré vzišli prekrytím viacerých analytických máp prostredia. stiahni

Cesty

Analytická mapa ukazuje dostupnosť jednotlivých častí urbanizmu Ružinova automobilom. stiahni mapu

DOSTUPNOSŤ

Analytická mapa ohraničuje zmysluplnú dostupnosť pre peších v rámci Ružinova. Maximálny polomer kružnice predstavuje 500 metrov. stiahni mapu

ŠKOLY

Analytická mapa označuje školské zariadenia. stiahni mapu

ŠKÔLKY

Analytická mapa označuje predškolské zariadenia. stiahni mapu

IHRISKÁ

Analytická mapa označuje verejne prístupné ihriská pre deti. stiahni mapu

VÝŠKY DOMOV

Analytická mapa popisuje výšku každého bytového bloku na základe počtu podlaží. stiahni mapu

VCHODY

Analytická mapa popisuje počet vchodov v jednotlivých bytových blokov. stiahni mapu

PARKY A PRÍRODNÉ PRVKY

Analytická mapa zaznamenáva rozsah a kvalitu zelených plôch Ružinova. stiahni mapu